-A-   -B-   -C-   -D-   -E-   -F-   -G-   -H-   -I-   -J-   -K-   -L-   -M-   -N-   -O-   -P-   -Q-   -R-   -S-   -T-   -U-   -V-   -W-   -X-   -Y-   -Z-

                

K

-KA-  -KH-  -KI-  -KO-  -KR-  -KU-  -KY-

                

   

 ▲            

KA

Kad      - Kadar - 

Kai       - Kaihu - 

Kal       - Kalbak - Kalsak - 

Kam     - Kamskut - 

Kar       - Kar - Karhu - Karkas - 

Kat       - Katala - 

Kau      - Kauppa - Kaushar - 

Kaz       - Kazak - 

 ▲            

KH

Kha       - Khadar - Khazad - Khazad (Ressource) - 

Khe       - Kheleb - Kheledûl - 

Kho       - Khoblun - 

Khr        - Khro - 

Khu       - Khulturg - Khurjezer - Khuzdul - 

 ▲            

KI

Kib        - Kibilzahar - 

Kis        - Kissa - 

Kit         - Kita - 

 ▲            

KO

Koh       - Kohin - Kohta - 

Kol        - Kolo - 

Kor        - Korkea - 

Kot        - Koti - Kotin - 

 ▲            

KR

Kra       - Kramp - Kranklûk - Krash - Kraur - 

Kru       - Krul - Krûpû - 

 ▲            

KU

Kuf       - Kufdhul - Kufuzg - 

Kug      - Kughurz - 

Kul       - Kulgurz - 

Kur       - Kurja - Kurshat - Kurth - Kuru - 

Kut       - Kutotaz - 

 ▲            

KY

Kyl       - Kylä - Kylma - 

 ▲